REGULAMIN POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2024

 1. §1 Postanowienia Ogólne
   1. Organizatorem POLBOAT YACHTING FESTIVAL jest Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty z siedzibą w Warszawie (03-901), przy al. ks. J. Poniatowskiego 1, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejon­owy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000266611; posiadającą numer identyfikacji NIP 525-238-10-85, REGON 140757594.
   1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot biorący udział w wystawie POLBOAT YACHTING FESTIVAL (zwanej w dalszej części Regulaminu Wystawą), odbywającej się w dniach 18 – 21 lipca 2024 r. w Marinie Yacht Park Gdynia, ul. Arkadiusza Rybickiego 4c, 81-340 Gdynia, zwanej dalej Mariną.
   1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy o udział w Wystawie i stanowi całość z następującymi załącznikami:

  a. „Postanowienia Szczegółowe” – Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystawy;

  b. „Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Uczestników Wystawy” – Załącznik nr 2 do Regulaminu Wystawy;

  c. „Przepisy BHP obowiązujące Wystawców” – Załącznik nr 3 do Regulaminu Wystawy.

  § 2 Zawarcie Umowy o udział w Wystawie

   1. Wystawcami są wszystkie podmioty (przedsiębiorcy) prezentujące swoją ofertę podczas Wystawy.
   1. Wystawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy (zwany dalej Zgłoszeniem) dostępny na stronie internetowej www.yachtingfestival.pl oraz wysłać skan podpisanego dokumentu na adres email Organizatora office@polboat.eu.
   1. Wysłanie Zgłoszenia oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
   1. W przypadku niewłaściwego wypełnienia Zgłoszenia, Organizator ma prawo do żądania ponownego wypełnienia dokumentu.
   1. Zawarcie Umowy o udział w Wystawie następuje w momencie potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia, drogą mailową na adres Wystawcy podany w Zgłoszeniu, wraz z fakturą proforma.

   

   1. Wystawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do realizacji Umowy zawartej z Organizatorem. W przypadku, gdy osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia wobec Wystawcy wynikające z tytułu naruszenia tych praw, Wystawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń.
   1. Wystawca oświadcza, że treść i forma materiałów promocyjnych użytych przez Wystawcę w związku z Wystawą, nie będzie naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich i zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora z tego tytułu.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na wyczerpanie dostępnych miejsc przewidzianych dla Wystawców, o czym powiadomi Wystawcę niezwłocznie po otrzymaniu Zgłoszenia, jednakże nie później niż 7 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia. W takim przypadku Umowę uznaje się za niezawartą. Jeżeli Wystawca dokona w międzyczasie wpłaty, to wpłacona kwota zostanie mu zwrócona w ciągu 30 dni na koszt Organizatora.
   1. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Wystawie w przypadku, gdy nie uiści on opłat za udział w Wystawie, w terminach określonych w § 5. W takim przypadku Organizator może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym i zażądać zapłaty kary umownej, takiej jak przy odstąpieniu od umowy przez Wystawcę, stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

  § 3 Najem powierzchni wystawienniczej

   1. Formy wystawiennictwa i jego warunki określa formularz zgłoszeniowy.
   1. Zamówienie powierzchni wystawienniczej Wystawca winien złożyć wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy na adres email Organizatora office@polboat.eu.
   1. Główną powierzchnią wystawienniczą są miejsca cumownicze dla jednostek pływających z dostępem do wszystkich usług oferowanych w ramach postoju w Marinie Yacht Park.
   1. Dodatkową powierzchnią wystawienniczą są namioty wystawiennicze pełniące rolę uzupełnienie miejsca cumowniczego lub miejsca przeznaczonego do prezentacji oferty firm nie będących producentami jednostek pływających.
   1. Namioty wystawiennicze o wymiarach 3×3 m. – jednakowe, w kolorze białym, z drewnianą podłogą, wraz z montażem i demontażem oraz dostępem do prądu – zapewnia wyłącznie Organizator.
   1. Wyposażenie namiotów wystawienniczych leży po stronie Wystawcy.
   1. Ilość namiotów wystawienniczych jest ograniczona. Pierwszeństwo w ich rezerwacji mają Wystawcy posiadający wykupione miejsce cumownicze na Wystawie.
   1. Lokalizacje głównej oraz dodatkowej powierzchni wystawienniczej dla każdego z Wystawcy określi Organizator.
   1. Organizator najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Wystawy zobowiązuje się poinformować Wystawcę o zmianach lokalizacji powierzchni wystawienniczej, wynikających z warunków organizacyjno-technicznych Wystawy.
   1. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania i sprzedaży swoich produktów lub usług w ramach zakupionej powierzchni wystawienniczej, z zastrzeżeniem, iż nie może to naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Uczestników Wystawy.
   1. Reklama na terenie Wystawy poza stoiskiem wymaga zgody Organizatora i może podlegać dodatkowej opłacie. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.
   1. Wystawca, jeśli chce prowadzić sprzedaż jakichkolwiek produktów jest zobowiązany do uzyskania w tym zakresie pisemnej zgody Organizatora, a także posiadania kasy fiskalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   2. Wystawca zobowiązuje się do posiadania licencji i zgód na wszystkie przedmioty znajdujące się na stoisku.
   1. Prace elektryczne polegające na doprowadzeniu instalacji elektrycznej oraz wykonanie tej instalacji na potrzeby powierzchni wystawienniczej wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez Organizatora elektryka.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z powodu wadliwych instalacji oraz urządzeń podłączonych do jego instalacji elektrycznej.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia wynikające z infrastruktury mariny, przepisów mariny, dostarczanych mediów.
   1. Wystawcy nie wolno demontować stoiska ani usuwać eksponatów w czasie trwania targów, tj. przed terminem ich oficjalnego zakończenia, pod groźbą kary umownej w kwocie 5.000,00 zł.
   1. Przez cały okres Wystawy oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stoisku powinien być obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy.
   1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na Terenie Wystawy przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji.
   1. Po zakończeniu Wystawy Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora, w terminie demontażu określonym w formularzu zgłoszeniowym.
   1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginiecie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Wystawy.
   1. Organizator ma prawo zlecić wykonanie prac związanych z organizacją (np. budowa stoisk) podmiotom lub firmom trzecim.

  § 4 Udostępnianie powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi 

   1. Wystawca bierze udział w Wystawie we własnym imieniu.
   1. Wystawca ma prawo do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawca) jedynie po zgłoszeniu tego faktu do Organizatora oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.
   1. Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę, o czym Podwystawcę ma obowiązek poinformować Wystawca.
   1. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy w Wystawie.
   1. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje własne a także Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za składanie oświadczeń w imieniu Podwystawcy.
   1. Podwystawcy nie przysługują rabaty ani zniżki, nawet jeśli rabaty takie przysługują Wystawcy.
   1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Wystawca udostępnił powierzchnię innemu podmiotowi bez wcześniejszego zgłoszenia go jako Podwystawcy (lub zgłoszenia, ale nie otrzymania pisemnej zgody od Organizatora na takie działanie), Organizator ma prawo zażądać natychmiastowego usunięcia stoiska Podwystawcy, jego symboli, logotypów i wszelkich materiałów związanych z Podwystawcą. W przypadku niezastosowania się to tego żądania, Organizator ma prawo dokonać takiego usunięcia na koszt Wystawcy oraz dodatkowo obciążyć Wystawcę karą umowną w kwocie 5 000,00 zł. Wystawca utraci także prawo do wszelkich zniżek i rabatów, jakie mu przysługiwały i w ciągu 7 dni dopłaci ewentualną różnicę pomiędzy cenę standardową, a ceną rabatową.

  § 5 Ceny, warunki i terminy płatności.

   1. Wszystkie ceny dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
   1. Wpłatę w wysokości 100% opłaty brutto za należności wynikające z zamówień Wystawca powinien dokonać w terminie podanym na fakturze proforma, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Wystawy.
   1. Jeżeli Zgłoszenie zostanie dokonane w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Wystawy, Wystawca jest zobowiązany do zapłaty całej należności i dostarczenia potwierdzenia przelewu nie później niż w ostatnim dniu przypadającym przed dniem rozpoczęcia Wystawy.
   1. Wystawca winien dokonać wpłat, o których mowa wyżej na konto wskazane przez Organizatora po akceptacji zgłoszenia Wystawcy.
   1. Faktura na całość (100%) należności za udział w Wystawie zostanie wystawiona w ustawowym terminie.
   1. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury), winien poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym.

  § 6 Odwołanie uczestnictwa w Wystawie

   1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Wystawie (odwołanie oferty uczestnictwa jak i odstąpienie od zawartej umowy) winna być dokonana w formie pisemnej i przesłana w formie skanu pisma na adres email Organizatora office@polboat.eu.
   1. Wystawca może zrezygnować z udziału w Wystawie bez ponoszenia kosztów w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
   1. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wystawie po upływie 7 dni od daty zawarcia umowy, ale w terminie wcześniejszym niż 18 dni przed rozpoczęciem Wystawy, Wystawca może zostać obciążony kwotą w wysokości 30 % całkowitych kosztów udziału w Wystawie, tytułem kary umownej.
   1. W przypadku rezygnacji Wystawcy z powierzchni dodatkowej w terminie późniejszym niż 18 dni przed datą rozpoczęcia Wystawy, Wystawca może zostać obciążony 100% kosztów związanych z wynajęciem powierzchni zabudowanej, bez ponoszenia kosztów dodatkowych, które wiązałyby się z eksploatacją. 
   1. Wszystkie kary umowne przewidziane w niniejszym Regulaminie będą płatne na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Organizatora, z terminem płatności 7 dni od daty ich doręczenia Wystawcy.
   1. W razie dokonania płatności przed złożeniem skutecznego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Wystawie, wpłata będzie zaliczona na poczet należnej kary umownej, a ewentualna nadpłata powstała w związku z dokonaniem wpłaty w wyższej wysokości niż naliczona kara umowna, zostanie zwrócona Wystawcy w ciągu 30 dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji. Organizator wystawi w takim przypadku i prześle Wystawcy stosowną fakturę korygującą.

  § 7 Przepisy porządkowe i organizacyjne

   1. Wystawca w dniu przyjazdu na Wystawę zobowiązany jest zgłosić się do Biura Wystawy, w celu dokonania rejestracji oraz pobrania opasek identyfikacyjnych.
   1. Wystawca winien przygotować powierzchnię wystawienniczą w terminach określonych w “Postanowieniach szczegółowych”, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Wystawy.
   1. Wystawca wynajmujący powierzchnię wystawienniczą zabudowaną może dekorować ściany stoiska z zastrzeżeniem, że nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom (tzn. nie zostaną zabrudzone, podziurawione, powycinane, pomalowane, wytapetowane, itp.).
   1. W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej, np. zapobiegać niszczeniu zabudowy, usuwać przedmioty wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom, na koszt i ryzyko Wystawcy.
   1. Wystawca jest zobowiązany przestrzegać „Wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego”, stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu, “Przepisów BHP”, stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz wewnętrznych zarządzeń Organizatora.
   1. Na keje wstęp będą miały osoby umówione wcześniej na spotkania oraz osoby z identyfikatorami lub opaskami identyfikującymi – Organizator, Wystawca, Partner Wystawy.
   1. Decyzja o możliwości wstępu na prezentowaną przez Wystawcę jednostkę pływającą należy do Wystawcy.
   1. Spotkania z Wystawcami będą umawiane przez zainteresowane osoby bezpośrednio z Wystawcami na adres email Wystawcy podany w formularzu zgłoszeniowym.
   1. Godziny otwarcia Wystawy dla Wystawców oraz osób umówionych na spotkania określają “Postanowienia szczegółowe”.
   1. Zaproszenia drukowane przez uczestników Wystawy i osoby trzecie nie uprawniają do wejścia na teren Wystawy.
   1. Na terenie Mariny Yacht Park obowiązuje bezwzględny zakaz:

  a. eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi;

  b. korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej;

  c. pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji;

  d. wnoszenia na teren Marina Yacht Park niebezpiecznych substancji chemicznych (patrz: “Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);

  e. zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych;

  f. używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

  g. umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne.

   1. Transport, przeładunek, rozpakowanie, montowanie, demontowanie, zapakowanie i załadowanie eksponatów oraz innych materiałów na terenie Mariny Yacht Park wykonuje Wystawca na swój koszt i ryzyko.
   1. Fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie obrazu w jakiejkolwiek innej formie podczas trwania Wystawy wymagają zgody Organizatora, a jeżeli dotyczy to pojedynczych stoisk i eksponatów, wymaga również uprzedniej zgody zainteresowanych Wystawców.
   1. Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy muszą być uprzednio uzgodnione z organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk przemieszczania się uczestników i zwiedzających.
   1. Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób nie zakłócający obsługi sąsiadujących stoisk.

  § 8 Odpowiedzialność Organizatora i Wystawcy

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z wyłącznej winy poszkodowanego.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej tj. wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, ataku terrorystycznego, etc.
   1. O wystąpieniu szkody Wystawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Biuro Wystawy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
   1. Zaleca się ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Wystawie.
   1. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej jak i w okresie trwania Wystawy Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
   1. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt 1 i 2 nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne środki zabezpieczenia Mariny Yacht Park, takie jak: całodobowa ochrona wewnętrzna.
   1. Organizator podczas trwania Wystawy zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania oraz utrwalania obrazu w jakiejkolwiek innej formie i publikacji tych materiałów do celów marketingowych.

  § 9 Odpowiedzialność Organizatora i Wystawcy w związku z COVID-19

   1. Organizator dołoży wszelkich starań żeby Wystawa była bezpieczna pod względem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących COVID-19.
   1. Organizator w razie potrzeby wydeleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jak również zapewni dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia.

  § 10 Reklamacje

   1. Wystawca ma prawo do zgłaszania pisemnych reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Wystawy. Reklamacje należy składać w Biurze Organizatora. Reklamacja Wystawcy winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   1. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
   1. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpływu do działu Organizatora, o którym mowa w pkt 1.
   1. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

  § 11 Postanowienia końcowe

   1. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci 100% kwot wpłaconych przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.
   1. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z powodu COVID-19, Organizator niezwłocznie zwróci 100% kwot wpłaconych przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.
   1. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, innych niż COVID-19, Wystawcy nie będą zobowiązani do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, ale mogą zostać obciążeni uzasadnionymi kosztami poniesionymi przez Organizatora związanymi z przygotowaniem ich udziału w Wystawie. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną im zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu wartości kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Wystawcy otrzymają stosowne dokumenty księgowe.
   1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą będą rozpatrywane przez wydział gospodarczy Sądu powszechnego właściwy dla siedziby Organizatora.
   1. Dokonując skutecznego Zgłoszenia Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.
   1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  § 12 Dane osobowe

   1. Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku ze złożeniem Zamówienia.
   1. Administrator danych: Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty z siedzibą w Warszawie 03-901 przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1.
   1. Cele przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy, marketing bezpośredni.
   1. Podstawy prawne przetwarzania: umowa sprzedaży/świadczenia usług, uzasadniony interes, zgoda.
   1. Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.
   1. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy w przypadku wykrycia u uczestnika Wystawy zarażenia koronawirusem.

  Treść regulaminu dostępna jest na stronie www.yachtingfestival.pl. 

  Załącznik nr 1

  do Regulaminu Wystawy POLBOAT YACHT FESTIVAL, organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

  Postanowienia szczegółowe

  1. Biuro Wystawy znajdujące się na terenie Marina Yacht Park w Gdyni czynne jest w podczas trwania Wystawy oraz w okresie montażu i demontażu stoisk.

  2. Terminy i godziny otwarcia Wystawy

  – 18.07.2024 r. od godz. 11:00 do godz. 18:00 

  – 19.07.2024 r. od godz. 11:00 do godz. 18:00 

  – 20.07.2024 r. od godz. 11:00 do godz. 18:00

  – 21.07.2024 r. od godz. 11:00 do godz. 16:00

  W godzinach tych Wystawca jest zobowiązany do przebywania na zakupionej przez siebie powierzchni wystawienniczej, z wyjątkiem testu jednostki z umówionym przez Wystawcę klientem.

  3. Okresy montażu i demontażu stoisk oraz szczegóły dotyczące cumowania jednostek na terenie Wystawy zostaną określone w „Liście do Wystawców” w terminie 7 dni przed Wystawą.

  4. Opaski identyfikacyjne

  a. Opaski identyfikacyjne Wystawcy uprawniają do przebywania na terenie Wystawy w dniach Wystawy oraz wchodzenia na keje i prezentowane jednostki pływające;

  b. Opaski są bezpłatne i będą wydawane w Biurze Wystawy w ilości 2 identyfikatory na każde miejsce cumownicze i 2 na dodatkową powierzchnię zabudowaną;

  c. Identyfikatory powyżej określonej powyżej ilości będą wydawane na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Wystawcę;

  d. Wystawcy oraz Partnerzy Wystawy otrzymają również określoną pulę opasek identyfikacyjnych zaproszonych przez siebie gości i osób umówionych na spotkania;

  e. Opaski dla gości będą uprawniały do wejścia na keje;

  f. Ilość opasek dla gości Wystawca określi mailowo na adres Organizatora office@polboat.eu najpóźniej 3 dni przed terminem rozpoczęcia Wystawy.

  Załącznik nr 2

  do Regulaminu Wystawy POLBOAT YACHT FESTIVAL, organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

  Wytyczne zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Uczestników

  W oparciu o Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991r.,nr 81, poz. 351, z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.1992 r. Nr 92 poz. 460; zmiany: Dz. U. 1995 r. Nr 102 poz. 507), na terenie Wystawy oraz na terenach do niej przyległych jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

  I. Obowiązki Wystawcy

  1. Wystawca jest zobowiązany przydzielony mu teren użytkować i utrzymywać w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania pożaru.

  a. Materiały użyte do budowy stoisk oraz stałe elementy wystroju, powinny być niepalne lub zabezpieczone środkami ogniochronnymi.

  do stopnia trudno zapalności (ściany wydzielające stoiska z ogólnej przestrzeni obiektu, wykładziny podłogowe, okładziny ścian, itp.).

  b. Wystawca powinien przedstawić Organizatorowi do wglądu stosowny atest potwierdzający stopień palności użytych materiałów.

  c. Na sufity podwieszone lub okładziny sufitów nie należy stosować materiałów palnych, kapiących i odpadających pod wpływem ognia.

  d. Zabrania się przechowywania na terenie obiektów wystawowych materiałów pożarowo-niebezpiecznych tj.:

  – cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,

  – gazów palnych,

  – ciał stałych wytwarzających w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne,

  – ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu,

  – materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

  – ciał stałych palnych utleniających o temperaturze rozkładu poniżej 21°C,

  – ciał stałych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C,

  – materiałów mających skłonności do samozapalenia.

  2. Ponadto zabrania się:

  a. składowania i eksploatowania na terenie obiektów wystawowych butli z gazem propan-butan,

  b. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,

  c. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,

  d. uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,

  e. ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia,

  f. używania otwartego ognia,

  g. palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

  h. garażowania w obiektach wystawowych pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń z napędem spalinowym, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego, 

  i. przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,

  j. użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

  II. Instalacje i urządzenia techniczne.

  1. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta. Zabrania się eksploatacji urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia.

  2. Elektryczne urządzenia ogrzewcze lub inne źródła wydzielania ciepła należy ustawiać na podłożu niepalnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

  3. Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne, jeżeli są umieszczane w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki.

  4. Unikać tymczasowych połączeń do zasilania urządzeń.

  5. Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne czy podłączenia, zlecać specjalistom w porozumieniu z Organizatorem Wystawy.

  6. Przestrzegać zakazu zakładania instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych oraz zawieszanie przewodów elektrycznych na hakach, gwoździach, osłanianie żarówek czy lamp papierem lub palną tkaniną.

  7. Nie korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszać Organizatorowi Wystawy.

  8. Przestrzegać zasady nie włączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu elektrycznego mogących spowodować jej przeciążenie.

  9. Wyłączać spod napięcia wszelkie odbiorniki i oświetlenie na stoisku po zakończeniu ekspozycji.

  III. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia

  1. Zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

  a. osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki

  b. Państwową Straż Pożarną tel. 998

  c. zadzwonić pod numer alarmowy 112

  d. Organizatora Wystawy

  2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

  – co się pali – dokładny adres budynku-obiektu i jego nazwę,

  – co się pali,

  – czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.,

  – numer telefonu, z którego się mówi, swoje imię i nazwisko.

  UWAGA

  Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.

  W razie potrzeby zaalarmować:

  – Pogotowie Ratunkowe – 999

  – Policję – 997

  – Pogotowie Energetyczne – 991

  – Pogotowie Gazowe –992

  Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo akcją sprawuje Organizator Wystawy.

  IV. Obowiązki uczestników Wystawy w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego lub pożaru.

  1. Przerwać natychmiast zajęcia.

  2. Wyłączyć dopływ napięcia do odbiorników prądu elektrycznego na stoisku.

  3. Opuścić obiekt, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację lub zgodnie z kierunkiem oznaczonym tablicami informacyjnymi – do wyjścia z obiektu.

  4. W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój.

  5. Poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych osób.

  6. Nie wolno zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.

  V. Zabezpieczenie pogorzeliska

  1. Dyrektor Wystawy lub osoba go zastępująca jest odpowiedzialna za:

  a. zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia pożaru wtórnego,

  b. przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności komisji powołanej do ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. 

  Załącznik nr 3

  do Regulaminu Wystawy POLBOAT YACHTING FESTIVAL, organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty.

  Przepisy BHP obowiązujące Wystawców

  1. Wystawca na zajmowanej powierzchni wystawienniczej (zabudowanej i niezabudowanej) ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w czasie wykonywania prac dotyczących: transportu, montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.

  2. Wystawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac przeprowadzić “Stanowiskowe Przeszkolenie BHP” swoich pracowników z wystawieniem stosownego zaświadczenia.

  3. W okresie trwania Wystawy, kierownik powierzchni wystawienniczej w sposób ciągły sprawuje nadzór organizacyjny, merytoryczno-rzeczowy i BHP nad zatrudnionymi pracownikami (prezenterami ekspozycji).

  4. Ustalony przez Organizatora Wystawy schemat rozmieszczenia poszczególnych stoisk w Marina Yacht Park oraz przyległym do niej terenie, łącznie z ustalonym układem wewnętrznych dróg komunikacyjnych, nie podlega żadnym samowolnym zmianom przez Wystawców.

  5. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn i urządzeń technologicznych, winna posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zabezpieczenia ustalone w dokumentacji techniczno-ruchowej /DTR/ wraz ze sprawowaniem stałego nadzoru przez odpowiedzialnego pracownika.

  6. Wszystkie urządzenia i eksponaty wystawiennicze umiejscowione na zajmowanej powierzchni winny być:

  a. prawidłowo /statycznie/ zamontowane i zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem lub spadnięciem,

  b. oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi napisami informacyjno-ostrzegawczymi.

  7. Wykonane w zabudowie stoiska pochylnie lub schody winny być wyposażone w niezbędne bariery ochronne.

  8. Na wyznaczonych drogach i przejściach w układzie wewnętrznych dróg komunikacyjnych obszaru zajmowanego przez ekspozycję targową, zabrania się składowania: materiałów, przedmiotów czy urządzeń uniemożliwiających swobodny i płynny ruch osób przebywających na terenie Wystawy.

  9. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samowolnych zmian w wykonanej przez Organizatora Wystawy instalacji zasilania elektrycznego. W stoisku budowanym przez Wystawcę, projekt instalacji elektrycznej podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez uprawnionego elektryka Organizatora Wystawy.

  10. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samodzielnych zmian w wykonanej przez Organizatora Wystawy instalacji oświetleniowej i wentylacyjnej, a także oznaczeń dotyczących:

  a. napisów informacyjno-ostrzegawczych,

  b. miejsc parkowania pojazdów samochodowych,

  c. oznakowania dróg ewakuacyjnych.

  11. W uzasadnionych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów zatrudnieni na Wystawie pracownicy Wystawców obowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych i środków ochrony indywidualnej posiadających wymagane atesty CIOP zgodnie z Polskimi Normami.

  12. Pracownicy Wystawców, obowiązani są korzystać z zainstalowanych przez Organizatora Wystawy, wspólnych pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w wyznaczonych na ten cel miejscach.

  13. Wszelkie zaistniałe wypadki przy pracy zatrudnionych pracowników, winny być zgłoszone w formie pisemnej informacji do biura Organizatora Wystawy i dalej załatwiane we własnym zakresie przez Wystawcę.

  14. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej – pracownikom Wystawców jak i osobom uczestniczącym w Wystawie, pomocy udziela punkt “Pierwszej Pomocy” zorganizowany przez Organizatora Wystawy, w wyznaczonym na ten cel miejscu, gdzie zatrudniona jest wykwalifikowana pielęgniarka lub lekarz.

  Powyższy “REGULAMIN BHP” – wynika z następujących obligatoryjnych przepisów:

  a. Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

  b. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844),

  c. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny

https://yachtingfestival.pl/wp-content/themes/yachtsailing