WYPIS Z REGULAMINU POLBOAT YACHTING FESTIVAL 2022

 1. POLBOAT YACHTING FESTIVAL, zwany w dalszej części Regulaminu Wystawą, odbywa się w Gdyni w dniach 21 – 24 lipca 2022 r. w Marinie Yacht Park Gdynia, ul. Arkadiusza Rybickiego 4c, 81-340 Gdynia
 1. Wystawca jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.yachtingfestival.pl oraz wysłać skan podpisanego dokumentu na adres email Organizatora office@polboat.eu.
 1. Zawarcie Umowy o udział w Wystawie następuje w momencie potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia Zgłoszenia, drogą mailową na adres Wystawcy podany w Zgłoszeniu, wraz z fakturą proforma.
 1. Główną powierzchnią wystawienniczą są miejsca cumownicze dla jednostek pływających z dostępem do wszystkich usług oferowanych w ramach postoju w Marinie Yacht Park.
 1. Koszt wystawienia jednostki do 9m długości wynosi 3125 zł netto (cena dla członków POLBOAT, po uwzględnieniu rabatu 20%, wynosi 2500 zł netto), pod warunkiem dokonania zgłoszenia i płatności w terminie do 30.04.2022 r. Od dnia 01.05.2022 r. koszt wystawienia jednostki do 9m wyniesie 3500 zł netto (2800 zł netto dla członków POLBOAT).
 1. Koszt wystawienia jednostki od 9m do 12m wynosi 3750 zł netto (cena dla członków POLBOAT, po uwzględnieniu rabatu 20%, wynosi 3000 zł netto), pod warunkiem dokonania zgłoszenia i płatności w terminie do 30.04.2022 r. Od dnia 01.05.2022 r. koszt wystawienia jednostki do 9m wyniesie 4200 zł netto (3360 zł netto dla członków POLBOAT).
 1. Koszt wystawienia jednostki powyżej 12m wynosi 4375 zł netto (cena dla członków POLBOAT, po uwzględnieniu rabatu 20%, wynosi 3500 zł netto), pod warunkiem dokonania zgłoszenia i płatności w terminie do 30.04.2022 r. Od dnia 01.05.2022 r. koszt wystawienia jednostki do 9m wyniesie 4900 zł netto (3920 zł netto dla członków POLBOAT).
 1. Jeżeli zgłoszona łódź ma stałe miejsce cumownicze w Marina Yacht Park Wystawcy przysługuje dodatkowy rabat w wysokości 500 zł netto.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia wynikające z infrastruktury mariny, przepisów mariny, dostarczanych mediów.
 1. Dodatkową powierzchnią wystawienniczą są namioty pełniące rolę uzupełnienie miejsca cumowniczego lub miejsca przeznaczonego do działań marketingowych.
 1. Stoiska zabudowane o wymiarach 3x3m lub 6x3m – jednakowe, w kolorze białym, z drewnianą podłogą, wraz z montażem i demontażem oraz dostępem do prądu, zapewnia wyłącznie Organizator.
 1. Wyposażenie namiotów wystawienniczych leży po Stronie Wystawcy.
 1. Koszt najmu namiotu wystawienniczego dla Wystawcy posiadającego miejsce cumownicze na Wystawie, w przypadku namiotu 3x3m – wynosi 3750 zł netto, w przypadku namiotu 6x3m –6250 zł netto (ceny dla członków POLBOAT, po uwzględnieniu rabatu 20%, to odpowiednio 3000 i 5000 zł netto), pod warunkiem dokonania zgłoszenia i płatności w terminie do 30.04.2022 r. Od dnia 01.05.2022 r. koszt najmu namiotu 3x3m wyniesie 4200 zł netto (3360 zł netto dla członków POLBOAT), a namiotu 6x3m wyniesie 7000 zł netto (5600 zł netto dla członków POLBOAT).
 1. Koszt najmu powierzchni dodatkowej dla Wystawcy nie posiadającego miejsca cumowniczego na Wystawie w przypadku namiotu 3x3m – wynosi 4375 zł netto, w przypadku namiotu 6x3m – 7500 zł netto (ceny dla członków POLBOAT, po uwzględnieniu rabatu 20%, to odpowiednio 3500 i 6000 zł netto), pod warunkiem dokonania zgłoszenia i płatności w terminie do 30.04.2022 r. Od dnia 01.05.2022 r. koszt najmu namiotu 3x3m wyniesie 4900 zł netto (3920 zł netto dla członków POLBOAT), a namiotu 6x3m wyniesie 8400 zł netto (6720 zł netto dla członków POLBOAT).
 1. Wystawca bierze udział w Wystawie we własnym imieniu. Wystawca ma prawo do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawca) jedynie po zgłoszeniu tego faktu do Organizatora oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat związanych z uczestnictwem Podwystawcy w Wystawie. Podwystawcy nie przysługują rabaty ani zniżki, nawet jeśli rabaty takie przysługują Wystawcy. 
 1. Wpłatę w wysokości 100% opłaty brutto za należności wynikające z zamówień Wystawca powinien dokonać w terminie podanym na fakturze proforma, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Wystawy.
 1. Wystawca może zrezygnować z udziału w Wystawie bez ponoszenia kosztów w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.
 1. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Wystawie po upływie 7 dni od daty zawarcia umowy, ale w terminie wcześniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Wystawy, Wystawca może zostać obciążony kwotą w wysokości 30 % całkowitych kosztów udziału w Wystawie, tytułem kary umownej.
 1. W przypadku rezygnacji Wystawcy z powierzchni dodatkowej w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Wystawy, Wystawca może zostać obciążony 100% kosztów związanych z wynajęciem powierzchni zabudowanej, bez ponoszenia kosztów dodatkowych, które wiązałyby się z eksploatacją.
 1. W przypadku, gdy Wystawa nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora lub powodu COVID-19, Organizator niezwłocznie zwróci 100% kwot wpłaconych przez Wystawców.
 1. Terminy i godziny otwarcia Wystawy: 11.00-18.00 w dniach 21-23.07.2022 r. i 11.00-16.00 ostatniego dnia Wystawy, tj.24.07.2022 r.
 1. Okresy montażu i demontażu stoisk oraz szczegóły dotyczące cumowania jednostek na terenie Wystawy zostaną określone w „Liście do Wystawców” w terminie 7 dni przed Wystawą.
 1. Transport, przeładunek i rozpakowanie, montowanie i demontowanie, zapakowanie i załadowanie eksponatów oraz innych materiałów na terenie Marina Yacht Park wykonuje Wystawca na swój koszt i ryzyko.
 1. Wystawa nie jest biletowana, ale Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczania na keje przede wszystkim osoby umówione wcześniej na spotkania oraz osoby z zaproszeniami lub opaskami identyfikującymi – Organizator, Wystawca, Partner Wystawy.
 1. Decyzja o możliwości wstępu na prezentowaną przez Wystawcę jednostkę pływającą należy wyłącznie do Wystawcy.
 1. Spotkania z Wystawcami będą umawiane przez zainteresowane osoby bezpośrednio z Wystawcami na adres email Wystawcy (podany w formularzu zgłoszeniowym), który Organizator zamieści na stronie internetowej Wystawy.
 1. Wystawcy oraz Partnerzy Wystawy otrzymają również określoną pulę opasek identyfikacyjnych oraz zaproszeń dla gości umówionych na spotkania uprawniające do wejścia na keje oraz na jachty. Ilość opasek każdy z Wystawców określi z Organizatorem w momencie składania formularza zgłoszeniowego.
 1. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.yachtingfestival.pl, a dodatkowo każdy Wystawca otrzyma go drogą elektroniczną.
https://yachtingfestival.pl/wp-content/themes/yachtsailing